WYBRANE ELEMENTY SPISU TREŚCI:

1.Szkolenia z zakresu BHP

 • A. Szkolenia obligatoryjne
  • Dobre praktyki współpracy z agencjami zatrudnienia w zakresie prowadzenia szkoleń wstępnych. Kto odpowiada za prowadzenie szkoleń bhp dla pracowników tymczasowych z agencji pracy?
  • Nowoczesne szkolenia okresowe – jakie narzędzia, techniki i metody prowadzenia szkoleń pozwolą zwiększyć zaangażowanie pracowników w ich przebieg? W jakich firmach sprawdzi się wykorzystanie technologii VR? Przykłady innowacyjnych praktyk oczami specjalisty z firmy Bridgestone Poznań.
  • Szkolenia wstępne dla cudzoziemców. Jak interpretować przepisy prawa odnoszące się do prowadzenia szkoleń wstępnych dla obcokrajowców? Jak prowadzić efektywne instruktaże ogólne oraz stanowiskowe uwzględniające wysoką rotację pracowników, różnice kulturowe oraz bariery językowe?
  • Szkolenia okresowe w trybie online. W jaki sposób przepisy prawa regulują kwestię realizacji tego typu szkoleń? Jak przygotować szczegółowy program e-learningu zapewniający właściwe wykorzystanie środków dydaktycznych koniecznych w trakcie szkoleń bhp?
 • B. Szkolenia dodatkowe
  • Jakie dodatkowe szkolenia z obszaru bhp warto organizować w młodym, dynamicznym środowisku pracy, aby podnosić świadomość i zaangażowanie młodych pracowników w poprawę bezpieczeństwa? Praktyczne wskazówki trenera ds. ciągłego doskonalenia w obszarze kultury bezpieczeństwa w firmie Proresult.

2.Organizacja stanowisk pracy

 • Jakie minimalne warunki powinny spełniać pomieszczenia pracy stałej i czasowej? Zasady projektowania małych przestrzeni pracy.
 • Jakie są współczesne trendy oraz ciekawe rozwiązania organizacji stanowisk dla nowego, wymagającego pokolenia pracowników administracyjno-biurowych? Przykłady kreatywnych rozwiązań odpowiadających na współczesne potrzeby pracowników, takie jak: przyjazna akustyka, odpowiedni dobór siedzisk czy organizacja miejsc odpoczynku.

3.Kontrola warunków środowiska pracy

 • Kary za nieprzestrzeganie przepisów bhp – czy są konieczne? Jeśli tak, na jakie warto postawić, aby osiągnąć długotrwałą poprawę? Jeśli nie, jakie są inne sposoby wpływania na zachowanie pracowników? Sprawdzone procedury postępowania w nowoczesnych organizacjach.
 • Wewnątrzzakładowe audyty bezpieczeństwa. Jak często je przeprowadzać na poszczególnych grupach stanowisk pracy? Gotowe wzory przykładowych list kontrolnych oraz harmonogram działań do wykorzystania w praktyce opracowane przez trenera ds. efektywności produkcji oraz kultury bezpieczeństwa firmy Proresult.

4.Ocena ryzyka zawodowego

 • Jak usystematyzować proces aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w firmie? Zestaw dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań.

5.Środki ochrony indywidualnej, odzież ochronna i robocza

 • Jak motywować pracowników do przestrzegania zaleceń w zakresie stosowania wskazanych środków ochrony indywidualnej na stanowisku pracy? Sprawdzone techniki komunikacyjne, które wykorzystasz w wielopokoleniowym środowisku pracy.

6.Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy

 • A. Czynniki niebezpieczne
  • Jak odpowiednio zabezpieczyć stanowisko pracy, na którym prowadzone są prace z prądem elektrycznym? Zasady bezpiecznej pracy oraz wytyczne dla specjalisty ds. BHP w zakresie zabezpieczenia stanowiska oraz prowadzenia rutynowych kontroli.
 • B. Czynniki szkodliwe (fizyczne, chemiczne, biologiczne, psychofizyczne)
  • Pomiary czynników szkodliwych w miejscu pracy. W jaki sposób identyfikować czynniki szkodliwe dla zdrowia na nowych stanowiskach? Jak często prowadzić obowiązkowe pomiary tych czynników oraz usystematyzować nadzór nad ważnością pomiarów? Zestaw praktycznych wskazówek dla specjalisty ds. BHP.
 • C. Czynniki uciążliwe
  • Jak zarządzać stresem w miejscu pracy? Techniki redukcji stresu zawodowego oraz niwelowania jego negatywnych skutków. Propozycje prostych i skutecznych strategii interwencyjnych do wykorzystania w realiach współczesnych przedsiębiorstw na przykładzie doświadczeń specjalisty z firmy TÜV Rheinland Polska.

7.Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń

 • Jak dostosować starą maszynę do minimalnych wymagań bhp w zakresie jej użytkowania? Czy można z góry założyć, że maszyna z oznaczeniem CE spełnia minimalne wymagania? W jakim stopniu można zmienić maszynę w procesie jej dostosowywania? Przykładowa lista kontrolna do natychmiastowego wykorzystania.
 • Osłony na maszynach – jakie wymagania w zakresie ich doboru i montażu narzuca Dyrektywa Maszynowa? Przykłady wykorzystania nowoczesnych, intuicyjnych systemów zabezpieczeń na wybranych maszynach przemysłowych.

8.Transport wewnętrzny i magazynowanie

 • A. Transport wewnątrzzakładowy za pomocą urządzeń zmechanizowanych
  • Wyznaczanie dróg transportowych w zakładzie produkcyjnym. Jakie powinny być wymiary dróg w zależności od ich przeznaczenia i specyfiki użytkowania? Jak je poprawnie oznakować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi?
 • B. Ręczne prace transportowe
  • Aktualne normy w zakresie ręcznych prac transportowych. Jakie zmiany organizacyjne pozwolą dostosować pracę do obowiązujących przepisów? Przykłady gotowych rozwiązań do natychmiastowego wdrożenia.
 • C. Magazynowanie
  • Przechowywanie butli z gazem płynnym. Jakie są wytyczne do magazynowania tego typu materiałów? Jak odpowiednio zabezpieczyć i oznakować teren składowania? Klarowny zestaw wytycznych do przechowywania butli wewnątrz i na zewnątrz budynków na podstawie doświadczeń specjalisty z firmy Eurocash.

9.Prace szczególnie niebezpieczne

 • A. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części
  • Wszystko co musisz wiedzieć o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) okiem specjalisty z firmy TÜV Rheinland Polska. Kto odpowiada za jego sporządzenie? Jaka jest rola specjalisty ds. bhp w jego opracowywaniu? Zestaw wskazówek eksperta w zakresie opracowania planu BIOZ zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane.
 • B. Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych
  • Jakie są najczęściej popełniane błędy przy wykonywaniu prac w przestrzeniach zamkniętych? Na jakie aspekty zwrócić szczególną uwagę w trakcie kontroli tego typu prac? Case studies ze szczegółowym omówieniem sytuacji problemowych i podjętych działań zaradczych.
 • C. Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych
  • Rozładunek i transport wewnątrzzakładowy towarów niebezpiecznych. Czy pracownik magazynu wykonujący rozładunek i przewóz wózkiem widłowym materiałów niebezpiecznych powinien posiadać uprawnienia ADR? Jakie są minimalne wymagania bezpieczeństwa przy prowadzeniu tego typu prac?
 • D. Prace na wysokości
  • Jak technicznie i organizacyjnie minimalizować ryzyko zdarzeń wypadkowych związanych z pracami na wysokości? Przykładowy wykaz inteligentnych systemów nadzoru i ochrony przy tego rodzaju pracach.

10.Wypadki przy pracy i zdarzenia potencjalnie wypadkowe

 • Efektywny program onboardingowy uwzgledniający działania z obszaru bezpieczeństwa pracy. Jakie elementy zaplanować w ramach programu, aby zmniejszyć wypadkowość wśród nowo zatrudnionych osób?
 • Definicja wypadku przy pracy: związek z pracą – jak trafnie interpretować go podczas postępowania powypadkowego? Przykłady sytuacji problematycznych i ich końcowa kwalifikacja na bazie doświadczeń specjalisty z firmy Eurocash.
 • Udar w miejscu pracy – kiedy uznać go jako wypadek przy pracy? Studia przypadków ze szczegółową analizą oraz omówieniem czynników wpływających na końcową kwalifikację zdarzenia.

11.Choroby zawodowe

 • Jak zapobiegać występowaniu chorób zawodowych w miejscu pracy? Uniwersalny program prewencyjny oraz zestaw praktycznych wskazówek do wykorzystania w realiach Twojej firmy.
 • Jakie działania należy podjąć po zgłoszeniu przez pracownika lub byłego pracownika podejrzenia choroby zawodowej? Algorytm postępowania i wykaz obowiązków spoczywających na pracodawcy.

12.Ergonomia pracy

 • Projektowanie ergonomiczne na przykładzie stanowiska magazynier. Jak przeprowadzić ocenę wydatku energetycznego pracownika? Przykłady rekomendowanych metod prowadzenia oceny oraz skutecznych rozwiązań podnoszących komfort pracy i zmniejszających obciążenia mięśniowo-szkieletowe na stanowisku.

13.Opieka zdrowotna nad pracownikami

 • Zarządzanie systemem pierwszej pomocy przedmedycznej w przedsiębiorstwie. Jakie obowiązki narzucają na pracodawcę przepisy prawa w tym zakresie? Zasady organizacji systemu ze szczegółowym omówieniem jego poszczególnych elementów.

14.Ochrona przeciwpożarowa

 • Prawidłowe rozmieszczenie gaśnic w zakładzie pracy. Wskazówki w zakresie dostosowania organizacji do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w zakresie doboru rodzaju, ilości i rozmieszczenia gaśnic w oparciu o rozwiązania wykorzystywane przez specjalistę z firmy Com40.

15.Współpraca z…

 • Wewnątrzzakładowe organy nadzoru nad warunkami pracy
  • Jak usystematyzować współdziałanie Służby BHP z przedstawicielami społecznej inspekcji pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi? W jakim zakresie powinna przebiegać współpraca na linii: służba bhp – zakładowe organy nadzoru nad warunkami pracy? Przykłady sytuacji problemowych oraz ich sprawnych rozwiązań.
 • Zewnętrzne organy nadzoru nad warunkami pracy
  • Jak przygotować zakład pracy na kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy? Checklista z wykazem kluczowych aspektów z obszaru bhp podlegających weryfikacji w trakcie kontroli PIP.